Kategorie

.

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ekolas.eu

 1. Sprzedawca: Ekolas Daniel Trembasiewicz, 6-go Sierpnia 29, 90-616 Łódź, NIP 726-111-89-45.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. Pod adresem Łódź 90-616 Łódź ul 6-go Sierpnia 29  426325167  (koszt połączenia według taryfy operatora)
  2. Pod adresem Łódź 90-475 Łodź ul Piotrkowska 267 tel. 667230826 (koszt połączenia według taryfy operatora)
  3. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@ekolas.eu

   §1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.ekolas.eu, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.ekolas.eu
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną {hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia specjalistyczne} za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

 

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

  §4 Składanie zamówienień 

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy ceny prezentowane na stronie www.ekolas.eu zostały błędnie
 10. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 12. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
 13. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku, gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski.
 14. Klient ma prawo do anulowania transakcji bez podania przyczyny, lecz powiadamia niezwłocznie o tym fakcie sklep telefonicznie lub e-mailem. Otrzymanie odpowiedzi na e-mail z informacją o potwierdzeniu i przyjęciu rezygnacji przez sklep jest równorzędny z anulowaniem transakcji.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres 7 dni. Klient, który nie wpłacił za zamówienie otrzymuje po 14 dniach od złożenia zamówienia informację, że jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji ze sklepem.

 

§5 Sposób płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Rachunek Sprzedawcy:
  1. Bank: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
  2. Numer Rachunku 58 1050 1461 1000 0092 3495 4692

 

§6 Koszty, sposoby i terminy dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. Przesyłka Pocztowa
  2. Inna forma wysyłki, po ustaleniu szczegółów ze Sprzedawcą
  3. Odbiór osobisty – w wybranej placówce sklepów Ekolas.
 3. Całkowity czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 10dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, jednakże Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko.
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  1. Przesyłka Pocztowa: 13,90zł przedpłata, 16,50zł pobranie
 1. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.
 2. Klient podczas składania zamówienia, może wybrać formę „odbiór osobisty”, podając termin odbioru i sposób zapłaty. Klient wówczas może zapłacić za zamówiony towaru płacąc gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w placówce Sklepu
 3. Produkty „na specjalne zmówienie” wysyłamy tyko po wcześniejszym e-mail’owym bądź telefonicznym uzgodnieniu formy oraz czasu wysyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta np. błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej.
 5. Każdorazowo otrzymując przesyłkę Kupujący powinien sprawdzić czy zapakowane zamówienie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować sklep.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Towar zwrócony powinien tą samą drogą, jaką został przesłany, a koszt wysyłki ustalony ze sprzedawcą.
 7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
  1. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym.
  2. W takiej sytuacji Konsument pokrywa koszty dostawy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad które nie zostały zamieszczone w protokole reklamacyjnym.
 4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Ekolas Daniel Trembasiewicz ul 6-go Sierpnia 29, 90-616 Łódź
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@ekolas.eu
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Link do dokumentu ,,Wzór reklamacji’’
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 8. Zgodnie z Art. 9 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego) wskazuje, iż określenia terminu do złożenia reklamacji towaru żywnościowego stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wobec tego, zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U.2003.31.258) kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Przepis ten określa, iż:
  1. w przypadku towaru paczkowanego termin na złożenie reklamacji wynosi 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,
  2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym informujemy, iż Ekolas Daniel Trembasiewicz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zawarte w formularzu są przetwarzane przez Ekolas Daniel Trembasiewicz z siedzibą w Łodzi w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych jest niezbędne dla zapewnienia poprawności przebiegu procesu reklamacyjnego. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

&10 Polityka Prywatności

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest, Ekolas Daniel Trembasiewicz mieszcząca się 90-616 Łódź przy ul 6-go Sierpnia 29 NIP 7261118945(oraz filia firmy znajdująca się w Łodzi ul Piotrkowska 267), reprezentowaną przez właściciela Daniela Trembasiewicza.
 2. Zbieramy Państwa dane takie jak : imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres dostawy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer rachunku bankowego, wizerunek utrwalony na nagraniach z kamer przemysłowych – rejestrowanych na terenie firmy we wszystkich jej lokalizacjach.
 3. Z administratorem (Danielem Trembasiewiczem) można kontaktować się pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując list na adres siedziby firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@ekolas.eu, lub pod numerem telefony +48426325167.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do rejestracji konta w sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem oraz przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego w wyniku dobrowolnie wypełnionego formularza zamówienia oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Odbiorcą danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówienia są osoby zatrudnione w firmie Ekolas Daniel Trembasiewicz obsługujące sklep internetowy ekolas.eu, oraz . oraz osoby trzecie, którym powierzono realizację zamówienia, czyli pracownicy firm kurierskich i pocztowych które wymienione zostały w Regulaminie. Firmom współpracującym na podstawie osobnej umowie cywilnoprawnej w obszarach usług prawniczych, usług księgowych, usług informatycznych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez firmę Ekolas Daniel Trembasiewicz przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów tj. przez okres niezbędny w związku z wykonywaniem zamówienia o którym mowa w punkcie nr 4 oraz w punkcie nr 5 , czyli przez czas, jaki wymagają tego lub umożliwiają przepisy prawa podatkowego, rachunkowego jak również reklamacyjnego
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych

- żądani sprostowania danych osobowych

- żądania usunięcia danych osobowych

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- przenoszenia danych osobowych.

- składania skarg i uwag bezpośrednio do administratora za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt 3.

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; dane adresowe: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl, kancelaria@giodo.gov.pl, tel.: (+48) 22 860-70-81.W ramach oświadczeń składanych przez Klienta za pośrednictwem formularza Zamówienia, Klient, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu www.ekolas.eu

 &11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 7. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. W związku z tym Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmianą, nieprawidłowym ujawnieniem, wykorzystanie, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 8. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.
 9. Osoby które nie stosują się do zasad regulaminu Sklepu Internetowego zastrzegamy sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz zablokowania danej osoby.