Kategorie

.

Reklamacja

Reklamacja

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Ekolas Daniel Trembasiewicz ul 6-go Sierpnia 29, 90-616 Łódź
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@ekolas.eu
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Przykładowy wzór formularza reklamacji dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego. Link do dokumentu,,wzór Protokołu reklamacji’’’
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 8. Zgodnie z Art. 9 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego) wskazuje, iż określenia terminu do złożenia reklamacji towaru żywnościowego stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wobec tego, zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.U.2003.31.258) kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Przepis ten określa, iż:
  1. w przypadku towaru paczkowanego termin na złożenie reklamacji wynosi 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz, dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,
  2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

Istnieją różne sposoby rozstrzygania sporów. Jeżeli jesteś konsumentem to jednym z dostępnych dla Ciebie narzędzi jest Platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (w skrócie ODR). Na stronie internetowej, którą znajdziesz pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR. Korzystanie z ORD jest dobrowolne.

Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym informujemy, iż Ekolas Daniel Trembasiewicz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zawarte w
formularzu są przetwarzane przez Ekolas Daniel Trembasiewicz z siedzibą w Łodzi w celu rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie danych jest niezbędne dla zapewnienia poprawności przebiegu procesu reklamacyjnego. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.